Volver

01/02/2013  

SOLICITUD CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA AÑO 2013.


El 1 de febrero de 2013 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Santiago, presentó a la Diputación de A Coruña la solicitud y documentación necesarias para la "Convocatoria de programas de apoio á cultura dirixidos a entidades para actividades durante o ano 2013". Con esta solicitud el principal objetivo que se persigue este año es mantener el Archivo en perfectas condiciones y facilitar de esa manera su consulta por parte de estudiantes, investigadores e historiadores. En las bases de dicha convocatoria se incluian las siguientes líneas estratégicas: “A Deputación da Coruña ten entre as súas prioridades políticas o apoio ás entidades sen ánimo de lucro na realización de actividades, na mellora de infraestructuras e na dotación de equipamentos culturais e, deste xeito, contribuir a que acaden os obxectivos que lles son propios e fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación. Na presente convocatoria fíxanse as iniciativas que contribúen á realización das ditas prioridades e márcanse obxectivos de carácter xeral: o amelloramento da xestión e da organización das asociacións e das actividades desenvolvidas por elas, fomentando a adecuación dos medios que teñan a súa disposición, integrando nas actividades socioculturais á poboación en xeral, e á mocidade, ás mulleres e aos maoires, en particular. Son prioritarias nesta convocatoria as accións tendentes a facilitar á cidadanía un uso activo e creativo do ocio, sinaladamente a través da formación nalgunha expresión artística e no seu perfeccionamento. A Deputación quere contribuir a promover a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións da cultura e identidade propia de Galicia, así coma as destinadas a recuperar o rico patrimonio provincial: tradicional, histórico, musical, folklórico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico etc...”

© Real Sociedad Económica de Amigos del País
de la ciudad de Santiago - 2008

Inicio  -  La Institución  -  Contacto  -  Legal  -  Política de cookies